• Mailing Address

 •     Hui Xu

      HQTek Electronics and Supplies LP

      20418 Autumn Terrace Lane

       Katy, TX 77450


 • Detail Information

 •     Contact: Hui Xu

     Email: huixu@hqtek.com

     Phone: 281-224-2457